Saturday, 22 December 2012

Subhanallah, 7 keajaiban Islam


Menara Pisa, Tembok Cina, Candi Borobudur, Taaj Mahal, Ka'bah, Menara Eiffel, dan Piramid di mesir, inilah semua keajaiban dunia yang kita kenal. Namun sebenarnya semua itu belum terlalu ajaib, kerana di sana masih ada tujuh keajaiban dunia yang lebih ajaib lagi. Mungkin sobat-sobat bertanya-tanya, keajaiban apakah itu?

Haiwan Berbicara di Akhir Zaman

Maha suci Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara sesuai dengan yang Ia kehendaki. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaanya adalah ketika terjadi hari kiamat akan muncul haiwan melata yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, surah An-Naml ayat 82,

"Dan apabila perkataan Telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami".

Mufassir Negeri Syam, Abul Fida 'Ibnu Katsir Ad-Dimasyqiy berkomentar tentang ayat di atas, "Haiwan ini akan keluar di akhir zaman ketika rosaknya manusia, dan mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah. Maka Allah mengeluarkan ke hadapan mereka haiwan bumi. Konon khabarnya, dari Makkah, atau yang lain sebagaimana akan datang perinciannya. Haiwan ini akan berbicara dengan manusia tentang hal itu ". [Lihat Tafsir Ibnu Katsir (3/49]

Haiwan aneh yang berbicara ini akan keluar di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya kiamat dalam waktu yang dekat. Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda,

"Sesungguhnya tak akan tegak hari kiamat, sehingga kamu akan melihat sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat: Gempa di Timur, gempa di barat, gempa di Jazirah Arab, Asap, Dajjal, haiwan bumi, Ya'juj & Ma'juj, terbit matahari dari arah barat, dan api yang keluar dari jurang Aden, akan menggiring manusia ". [HR. Muslim dalam Shohih-nya (2901), Abu Daud dalam Sunan-nya (4311), At-Tirmidziy dalam Sunan-nya (2183), dan Ibnu Majah dalam Sunan-nya (4041)]

Pohon Kurma yang Menangis

Adanya pohon kurma yang menangis ini terjadi di zaman Rasulullah-Shollallahu 'alaihi wasallam-, mengapa sampai pokok ini menangis? Kisahnya, Jabir bin Abdillah-radhiyallahu 'anhu-berkata,

"Jabir bin Abdillah-radhiyallahu 'anhu-berkata:" Adalah dahulu Rasulullah-Shollallahu' alaihi wasallam-berdiri (berkhutbah) di atas sebatang kurma, maka tatkala diletakkan mimbar baginya, kami mendengar sebuah suara seperti suara unta dari pohon kurma tersebut hingga Rasulullah - shollallahu 'alaihi wasallam-turun kemudian beliau meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut ". [HR.Al-Bukhariy dalam Shohih-nya (876)]

Ibnu Umar-radhiyallahu 'anhu-berkata:
"Dulu Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-berkhuthbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang kurma itu pun merintih. Maka Nabi-Shollallahu 'alaihi wasallam-mendatanginya sambil mengeluskan tangannya pada batang kurma itu (untuk menenangkannya) ". [HR. Al-Bukhari dalam Shohih-nya (3390), dan At-Tirmidziy dalam Sunan-nya (505)]

Batu mengucap salam

Mungkin kalau seekor burung yang pandai mengucapkan salam adalah perkara yang sering kita jumpai. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam. Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasul-Nya, tentunya dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, seperti pemberitahuan beliau kepada para sahabatnya bahwa ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdanya,

Dari Jabir bin Samurah dia berkata, Rasulullah-Shollallahu 'alaihi wasallam-bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang". [HR.Muslim dalam Shohih-nya (1782)] .

Pengaduan Seekor unta

Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan. Dari perasaan itu timbullah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi ketahuilah, bukan hanya manusia saja yang memiliki perasaan, bahkan haiwan pun memilikinya. Oleh kerana itu sangat disesalkan jika ada manusia yang tidak memiliki perasaan yang membuat dirinya lebih rendah daripada haiwan. Pernah ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah-Shollallahu 'alaihi wasallam-mengungkapkan perasaannya.

Abdullah bin Ja'far-radhiyallahu 'anhu-berkata, "Pada suatu hari Rasulullah-Shallallahu' alaihi wasallam-pernah supaya aku membonceng dibelakangnya, kemudian beliau membisikkan tentang sesuatu yang tidak akan kuceritakan kepada seseorang di antara manusia. Sesuatu yang paling beliau senangi untuk dijadikan pelindung untuk buang hajatnya adalah gundukan tanah atau kumpulan batang kurma. lalu beliau masuk ke dalam kebun laki-laki Ansar. Tiba tiba ada seekor unta. Tatkala Nabi-Shallallahu 'alaihi wasallam-melihatnya, maka unta itu merintih dan bercucuran air matanya. Lalu Nabi-Shallallahu 'alaihi wasallam-mendatanginya seraya mengusap dari perutnya sampai ke pundaknya dan tulang telinganya, maka tenanglah unta itu. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah pemilik unta ini, unta ini milik siapa?" Lalu datanglah seorang pemuda Anshar seraya berkata, "unta itu milikku, wahai Rasulullah".

Maka Nabi-Shallallahu 'alaihi wasallam-bersabda:
"Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini, yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah, kerana ia (binatang ini) telah mengadu kepadaku bahawa engkau telah membuatnya letih dan lapar". [HR. Abu Daud dalam As-Sunan (1/400), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (2/99-100), Ahmad dalam Al-Musnad (1/204-205), Abu Ya'la dalam Al-Musnad (3 / 8/1), Al-Baihaqiy dalam Ad-Dala'il (6/26), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqa (9/28/1). Lihat Ash-Shahihah (20)]

Kesaksian Kambing Panggang

Kalau binatang yang masih hidup boleh berbicara adalah perkara yang ajaib, maka tentunya lebih ajaib lagi kalau ada seekor kambing panggang yang berbicara. Ini memang aneh, akan tetapi nyata. Kisah kambing panggang yang berbicara ini terdapat dalam hadis berikut:

Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu-berkata:
"Rasulullah-Shollallahu 'alaihi wasallam-menerima hadiah, dan tak mau makan shodaqoh. Maka ada seorang wanita Yahudi di Khoibar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Lalu Rasulullah-Shallallahu 'alaihi wa sallam-pun memakan sebahagian kambing itu, dan kaum (sahabat) juga makan. Maka Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda, "Angkatlah tangan kalian, kerana kambing panggang ini mengkhabarkan kepadaku bahawa dia beracun". Lalu meninggallah Bisyr bin Al-Baro 'bin Ma'rur Al-Anshoriy. Maka Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-menghantar (utusan membawa surat), "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Wanita itu menjawab, "Jika engkau adalah seorang nabi, maka apa yang aku telah lakukan tak akan membahayakan dirimu. Jika engkau adalah seorang raja, maka aku telah melepaskan manusia darimu ". Kemudian Rasulullah-Shallallahu 'alaihi wa sallam-memerintahkan untuk membunuh wanita itu, maka ia pun dibunuh. Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau, "Senantiasa aku merasakan sakit akibat makanan yang telah aku makan ketika di Khoibar. Inilah saatnya urat nadi leherku terputus ". [HR. Abu Daud dalam Sunan-nya (4512). Di-shohih-kan Al-Albaniy dalam Shohih Sunan Abi Dawud (hal.813), dengan tahqiq Masyhur Hasan Salman]

Batu yang Berbicara

Setelah kita mengetahui adanya batu yang mengucapkan salam, maka keajaiban selanjutnya adalah adanya batu yang berbicara di akhir zaman. Jika kita fikirkan, maka terasa aneh, tapi demikianlah seorang muslim harus mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah-Shollallahu 'alaihi wasallam-, baik yang masuk akal, atau tidak. Kerana Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-tidaklah pernah berbicara sesuai hawa nafsunya, bahkan beliau berbicara sesuai tuntunan wahyu dari Allah Yang Mengetahui segala perkara ghaib.

Rasulullah-Shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda:
"Kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang di antara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, "Wahai hamba Allah, Inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia". [HR. Al-Bukhari dalam Shohih-nya (2767), dan Muslim dalam Shohih-nya (2922)]

Al-Hafizh Ibnu Hajar-rahimahullah-berkata, "Dalam hadis ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadis ini (menunjukkan) bahawa benda-benda itu berbicara secara hakikat ". [Lihat Fathul Bari (6/610)]

Semut Memberi Arahan

Mungkin kita pernah mendengar cerita fiktif tentang haiwan-haiwan yang berbicara dengan haiwan yang lain. Semua itu hanyalah cerita rekaan belaka dan omong kosong. Tapi ketahuilah wahai para pembaca, sesungguhnya adanya haiwan yang berbicara kepada haiwan yang lain, bahkan memberi arahan, seperti seorang komander pasukan yang memberikan perintah. Haiwan yang memberi arahan tersebut adalah semut. Kisah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an,

"Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata:" Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata ". Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyadari.Maka dia (Sulaiman) tersenyum dengan tertawa kerana (mendengar) kata-kata semut itu. dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh ". (QS.An-Naml: 16-19).

Inilah beberapa perkara yang lebih layak dijadikan "Tujuh Keajaiban Dunia" yang menghebohkan, dan mencengangkan seluruh manusia. Orang-orang beriman telah lama meyakini dan mengimani perkara-perkara ini sejak zaman Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-sampai sekarang. Namun memang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara itu. Oleh kerana itu, kami mengangkat hal itu untuk mengingatkan kembali, dan menanamkan aqidah yang kukuh di hati kaum muslimin

Sunday, 9 December 2012

MeMeRhAti daN menilai SeGaLa TInDakAn


dikeluarkan oleh Al-Baihaki dan Ibnu Asakir daripada Thaus,sesungguhnya Umar r.a telah berkata," Apakah pendapat kamu sekiranya aku melantik seorang yang bagus dari kalangan orang-orang yang aku kenali dan memerintahkannya supaya berlaku adil , adakah kamu aku telah melaksanakan tanggungjawabku?" merekapun menjawab: "ya" Umar berkata "tidak.aku belum lagi melaksakan tanggungjawabku sehinggalah aku melihat akan tindakan-tindakanya dan perintahkuku sama ada  beliau telah melakukannya atau tidak"

Saturday, 8 December 2012

Soal - Jawab : Kenapa mahasiswa perlu berpolitik.??


Soal - Jawab : Kenapa mahasiswa perlu berpolitik.

Ramai orang tak faham kenapa mahasiswa perlu berpolitik. 
Sebenarnya mereka tak faham sebab dah melihat persoalan neh
dari konteks yang salah. Apa yang mereka lihat ialah ;

Kenapa mahasiswa sibuk nak berpolitik?

Tapi persoalan sebenarnya ialah ;

Kenapa mahasiswa tidak di izinkan berpolitik LEBIH2 lagi yang bukan 
cenderung kepada kerajaan?

Apa pula tuntutan mahasiswa? Adakah mereka mahu ;

Mari semua mahasiswa kita berpolitik sampai lebam.
Tinggalkan seme sekali termasuk study.

ATAU

Mahasiswa yang nak berpolitik, dibenar berpolitik. Nak pro bn ka, 
pro pr ka, atas pagar ka apa kata lantak
 lue punya pasal janji lue nak politik takde sapa2 boleh halang lue
 suarakan apa yang lue rasa. Tapi biarlah 
politik dan pelajaran kena seiringan. Bukan macam sekarang, seme tak boleh. 

Mari kita perhatikan hujah2 mereka yang sering menghalang 
mahasiswa neh daripada terlibat aktif dalam
 berpolitik ;

Soalan : Mahasiswa neh patut focus pada study.
 Nak politik lepas belajar lah bro.

Jawapan : Okey. Tapi kenapa mesti pr dan lain2 parti sahaja
 yang kena ikut peraturan neh. Apasal mahasiswa 
pro bn dibenar berpolitik? Ini undang2 berat sebelah bro.

Soalan : Logik lah bhai. BN parti pemerintah. Takan dia
 nak izin orang berpolitik balon dia pula.

Jawapan : Ikut logik akal, ya. Tapi ikut logik undang2, neh salah.
 Kalau ko sungguh nak larang mahasiswa
 berpolitik maka buat betul2. Halang seme sekali, jangan halang
 separuh2. Bila ko sendiri bersikap bias 
dalam membuat undang2, macam mana ko nak harap orang
 pandang ko sebagai adil? Ini tidak mungkin lah.

Apabila sebut pasal politik, bn pun termasuk sekali sebab
 dia parti. Ada beza yang jelas antara kerajaan
 dengan bn. Kerajaan tak boleh buat undang2 terpilih dan bias
. Tak kira apa stand politik rakyat, sebagai 
kerajaan mereka kena layan seme dengan adil sebab dia
 kerajaan dan kita rakyat. Dia tak boleh pilih rakyat, 
tapi rakyat boleh pilih kerajaan. Yang neh dia tak faham kah?

Soalan : Alahh... belajar dulu lah itu yang utama.

Jawapan : Isu dia bukan belajar dulu or belajar kemudian.
 Isu dia ialah kalau sungguh nak halang berpolitik,
 maka ko halang semua sekali. Bila ko buat halangan terpilih, 
maka sila buka halangan tersebut. Biarkan
 sahaja mahasiswa neh berpolitik. Tak faham kah?

S0alan : Yang sibuk sangat nak berpolitik kenapa? 

Jawapan : Mahasiswa punya suka. Nasib baik dia sibuk nak berpolitik.
 Lainla kalau dia nak sibuk untuk
 berbogel ka, berlacur ka, mencuri ka.. yang sampai nak 
halang2 apahal? Apa pun yang mahasiswa nak buat
 selagi ia bukanlah perkara2 yang mungkar,
 tidak sepatutnya kita persoalkan keinginan mereka. 
Inilah kebebasan namanya. Mereka patut ada hak itu.

Soalan : Sedar sikit.. korang diberikan amanah 
untuk belajar.. bukan untuk berpolitik.

Jawapan : Politik juga adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. 
Macam2 boleh kita belajar menerusi
 politik beb. Ko ingat belajar hanya boleh dibuat melalui buku?
 Apabila kita sebut belajar.. ia ada banyak 
kaedah. Melalui buku hanyalah 0.000000001 cara belajar di dunia neh. 
Sebenarnya ada berjuta2 cara lain
 untuk belajar. Berpolitik pun belajar juga.

Soalan : Sibuk berpolitik tapi akedemik kemana .. perlu kah?

Jawapan : Inilah silap faham terbesar sekali di kalangan masyarakat. 
Mahasiswa yang sibuk neh ada macam2
 peel. Ada sesetengahnya sibuk dengan konsert dan bersosial. 
Yang itu tidak pula korang canangkan bagai, 
apahal? Yakin kah merit dorang cemerlang? 

Soal kecemerlangan neh takde kena mengena dengan 
menghalang mahasiswa daripada berpolitik. Apabila dia
 cemerlang, samada dia terlibat dengan politik atau tidak
, dia tetap cemerlang. Soal cemerlang ialah hal yang
 lain. 

Soal berpolitik ialah hal yang lain pula. Neh dua perkara 
yang sangat berbeza. Kalaupun ada mahasiswa yang 
tidak cemerlang sebab berpolitik contohnya saiful bukhari
 azlan itu adalah masalah pengurusan masa dia 
sendiri. Bukan pasal politik tapi pasal kelemahan diri sendiri. 

Soalan : Tapi fikirlah perasan mak bapak.. hantar 
anak soh belajar.. ubah masa depan..
Jawapan : Ya.. berpolitik juga belajar. Budak2 neh tidak
 lari dari landasan hidup dengan menjadi gay or
 beranak luar nikah. Mak bapak boleh faham anak2 yang
 berpolitik [asal tidak taksub or emosi bagai].
 Aku percaya ramai mak bapak boleh terima anak2
 mereka aktif berpolitik daripada bersosial beb. 

Dan melalui politik juga, masa depan bukan sahaja boleh
 diubah malahan dibentuk. Ini bermakna kuasa
 kita lebih luas sebab dulu2 hanya boleh ubah masa depan
 tapi sekarang kita selangkah ke hadapan
 dengan membentuk masa depan. Bukan kah membentuk 
masa depan lebih bagos daripada mengubah? 

Contoh ;

Mahasiswa yang tidak dibenar berpolitik = terpaksa
 setuju apa sahaja yang kerajaan usulkan
 sebab tertakluk kepada peraturan dan etc = terima masa depan 
[sistem + dasar kenegaraan] 
yang dijanjikan kerajaan bulat2.

Mahasiswa yang dibenar berpolitik = dibenar bersetuju 
or tidak bersetuju dengan apa2 perkara
 yang diusulkan oleh kerajaan = menjadi sebahagian 
dari mereka yang mencorakkan masa depan.

So mana satu lebih baik? Menjadi sebahagian dari
 mereka yang menentukan dasar or menjadi sebahagian 
dari mereka yang hanya boleh menerima dasar semata2? 

Soalan : Fikir sikit jasa kerajaan pada korang, 
Nak belajar pun guna duit kerajaan beb.
Jawapan : Sebab fikir kerajaan punya jasa lah maka mahasiswa
 neh harus dibiarkan berpolitik. Biarkanlah
 mahasiswa neh turut menyumbang jasa dengan menjadi sebahagian
 daripada penentu masa depan negara. 
At least mahasiswa2 neh ada benda yang boleh difikirkan 
daripada melangut layan hiburan dan dunia 
sosialseks beb.

Bercakap pasal duit untuk belajar, ia bukan duit kerajaan
. Ia bukan sesuatu yang kerajaan perlu ungkit. 
Dah pinjam kena bayar. Ia bukan datang percuma
. Ia perlu bayar semula. Jangan bercakap seolah2 
mahasiswa neh diberikan remote percuma oleh bien dan
 duduk goyang kaki dan ilmu masuk ke 
dalam akal dengan hanya menekan remote. Dan selepas
 itu tiba2 kena cakap tenkiu bien. Ini keji bhai.

Mahasiswa2 neh seme berusaha. Nak dapatkan pinjaman 
pun mereka berusaha. Nak kurangkan bunga 
pun mereka berusaha. Nak dapat kredit bagos pun mereka usaha.
 Lepas tue dapat biasiswa pun atas usaha.

Apa sahaja yang mereka raih hari neh atas usaha mereka. 
Ia tidak datang bergolek. Bukan bila
 terus masuk u or kolej, pinjaman terus masuk. 
Or biasiswa terus mari. Takde. Mereka usaha
 pergi pohon pinjaman. Dan mereka usaha juga bayar balik pinjaman. 
Sama macam mereka
 usaha pohon biasiswa. Jadi apa point ko bising cakap 
seolah2 pinjaman tue adalah benda 
yang mereka dapat terus dan tak perlu bayar sampai bebila? 
Dan apa hak ko mengungkit 
biasiswa2 yang diberikan atas kecermerlangan akal2 student2 neh?

Harus diingat juga, pinjaman neh datang dari duit rakyat.
 Jika majoriti rakyat tidak mengungkit, 
maka kerajaan juga jangan sibuk melalui suara minoriti 
yang jelas bias. Silap2 mereka yang
 mengungkit neh cukai satu hapa pun tak payah.
 Tah2 sendiri yang ditanggung oleh keluarga sendiri. Heh.

Soalan : Kenapa nak berpolitik lawan kerajaan? 
Itu sebabnya mahasiswa tak boleh politik. 
Kalau sungguh hargai kerajaan kenapa nak lawan kerajaan?
Jawapan : Berpolitik bukan untuk lawan kerajaan. 
Tapi untuk lawan kezaliman dan dasar2 mengarut. 
Mahasiswa juga berhak zahirkan pendirian mereka
 tanpa perlu rasa takut kepada mana2 pihak sebab 
ini adalah demokrasi dan hak setiap orang di malaysia.
 Kerajaan juga bukanlah maksum. Dia bukan 
Nabi saw so janganlah perasan bahawa mereka akan betul sentiasa.
 Maka, suka tak suka kerajaan
 kena biarkan mahasiswa neh menyalur pandangan dengan bebas.

Bukan semua dasar dan polisi kerajaan neh telus dan 
menepati kehendak rakyat. Contoh mudah ; 

Seseorang yang suka makan cili, sudah tentu 
tak berapa best bila makan benda yang tak pedas. 
Jadi dia akan sentiasa pilih makan2 yang bercili.

tapi

Keadaan neh berbeza pula dengan seseorang
 yang tak suka makan cili.. jadi

Oleh kerana bn ialah parti yang memerintah malaysia, 
maka sudah tentulah bn akan melantik proksi2
 mereka dalam kerajaan yang selevel dan sepemikiran
 dengan mereka bila menentukan dasar. Belum
 tentu dasar yang mereka  tetapkan menepati apa yang
 diperlukan. Sebab itulah kita ada ruang untuk
 berpolitik. Supaya boleh salurkan perbezaan dan pandangan 
kita. Mahasiswa juga perlu diberikan 
saluran yang sama. Sebab mahasiswa neh bakal memerintah
 negara. Lebih cepat mereka memahami bagaimana boleh
 menentukan dasar negara adalah lebih
 baik sebab mereka boleh membantu menambahbaikkan 
sistem dan polisi negara. Luar dan dalam kampus.
 Mahasiswa neh haruslah bebas bersuara sepenuhnya tanpa ditekan. 

Menekan pandangan seseorang tidak akan mengubah ahti 
dan pemikiran seseorang. Seseorang itu
 mungkin tidak akan tegar bercakap depan2 tetapi dia berani 
cakap belakang2. Dan belakang2 neh lah
 yang akhirnya boleh menyebabkan kerajaan hilang kepercayaan
 suara anak muda. Ini ialah kesalahan
 kerajaan sendiri, jangan salahkan mahasiswa yang memberontak
 tapi salahkan diri sendiri yang menekan. 

Soalan : Tak perlu berpolitik. Dorang hanya pandai demo susahkan orang jek.

Jawapan : Jangan risau. Andai di ajar dan diberikan
 peraturan, mereka juga pasti akan ikut dan menerima 
faham garis panduan neh. Ia perlukan usaha untuk 
mengubah tingkah laku dan emosi mereka. Ia sesuatu
 yang boleh kita ubah. Ia bukan masalah besar pun 
sampai nak halang mahasiswa daripada berpolitik.
 Rakyat di malaysia neh majoriti mereka bertamadun.
 Bersangka baiklah pada masyarakat sendiri.

Soalan : Pokoknya.. mahasiswa tidak dibenar politik.. 
sebab lama2 seme termakan dengan hasutan
 pembangkang.


Jawapan : Nah.. inilah jawapan sebenarnya. Bukanlah 
kerajaan fikir pasal masa depan anak2 muda neh.
 Bukanlah kerana anak muda neh tidak cemerlang
 dalam akedemik. Bukan pula kerana anak muda neh tidak
 kenang budi, apatah lagi ia bukan pasal pinjaman.
 Tetapi seme neh dibuat sebab kerajaan takut hilang kuasa
. Kerajaan tidak yakin anak muda akan sokong mereka
. Jika kerajaan open dalam membiarkan mahasiswa 
neh berpolitik, kerajaan percaya bahawa
 mereka akan kehilangan sokongan yang besar dari anak muda. 
Bahkan dari rakyat malaysia itu sendiri.
 Bukan lah kerana pembangkang neh suka menghasut, ia adalah 
disebabkan kerajaan sendiri yang terang
 lagi jelas menipu dalam setiap apa yang mereka sampaikan kepada
 rakyat di luar sana. 

Lebih tepat, setelah bertahun2 lama nya mereka menipu rakyat melalui
 media massa, mungkin faktor itu 
sudah tidak boleh mempertahankan mereka lagi apabila mahasiswa
 di izin berpolitik. Bila mahasiswa sudah 
dizinkan untuk berpolitik, mereka akan terdedah dengan pelbagai 
perkara. Dan salah satunya, mahasiswa 
akan mula berfikir untuk membezakan mana satu salah dan mana 
satu betul. Dan bila mereka sudah pandai 
bezakan yang itu, dan automatik tanpa perlu 
disuruh mereka sendiri akan tidak akan condong kepada kerajaan.
 Ia perlukan seseorang itu menjadi jahat
, untuk dilihat sebagai jahat. Yang neh kerajaan, kena faham.
Follow me by Email

Pages

Blogger news

Powered by Calendar Labs

Blogger templates

Pages - Menu

Tinggalkan pesanan anda =)